Projekat Cyber Atis nastao je tokom 2017.godine sa ciljem promovisanje sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, kao i paralelno pomoć njihovim roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža.

Sve rašireniji oblici sajber kriminalnih aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, zatim dečija pedofilija, sajber bullying odnosno sajber maltretiranje, vršnjačko nasilje i vređanje, su samo neke od negativnih aktivnosti.  Kao što sa uzrastom raste učestalost aktivnog korišćenja Interneta,  digitalnih uređaja i učestalost rizičnog ponašanja, tako raste i učestalost digitalnog nasilja i broj učenika koji su u njega uključeni.

Učenike treba informisati šta se smatra digitalnim nasiljem, i da se ono, isto kao i drugi oblici nasilja u školi, neće tolerisati. Nužno je sistematski raditi na senzibilisanju učenika i razvijanju svesti o negativnim posledicama zloupotrebe digitalnih medija. Informacije o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja interneta, potencijalnim rizicima i načinima bezbednog korišćenja digitalnih medija neophodno je učiniti vidljivim i dostupnim svim učenicima (kroz obavezan nastavni plan i program), nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi, ali takođe i roditeljima.

S obzirom na povezanost digitalnog nasilja i klasičnih oblika školskog nasilja, preduzimanje sistematskih preventivnih mera za smanjivanje klasičnih oblika vršnjačkog nasilja doprinelo bi i smanjenju digitalnog nasilja. Nužno je kroz predavanja ukazati na na preventivne mere koje bi trebalo preduzeti pre nego što se digitalno nasilje dogodi koje bi mogle da utiču na dalji razvoj učenika.

Na dnevnoj bazi beleži se i učestalost problema digitalnog uznemiravanja (vršnjačko sajber nasilje, otvaranje lažnih profila, vređanje, objave kompromitujućeg materijala, pretnje…), ali i mnogo ozbiljnijih prestupa kao što je umnožavanje ili plasiranje pornografskog materijala.

Zaštita dece i mladih na internetu postaje goruće pitanje, kako na globalnom nivou, tako i u Srbiji! Sa novim rizicima u sajber svetu, deca često nisu u mogućnosti da se suoče sama. Naglasak mora biti na edukaciji, kako dece tako paralelno i roditelja!

MISIJA

Deca i mladi su najbrojnija ali i najranjivija grupa korisnika interneta i društvenih mreža.

U Republici Srbiji, svaki treći učenik imao je negativno online iskustvo, a skoro četvrtina nije nikome o tome govorila ili je ignorisala problem nadajući se da će nestati sam od sebe.

Tek jedno od desetoro dece se obrati za pomoć. Ovo su zabrinjavajući podaci!

Misija je podizanje svesti društva i alarmira javnost kada je u pitanju bezbednost dece na internetu, da promoviše pravilnu upotrebu telefona, interneta i računara kao i kulturu ponašanja na društvenim mrežama;

Da podstakne decu na razvoj kritičkog mišljenja i da kroz interaktivna predavanja, sa prilagođenim načinom i jezikom (u zavisnosti od uzrasta) objasni koje su najveće opasnosti za decu, kako ih izbeći i kako da postanu i ostanu sigurna u virtuelnom svetu;

Da se roditelje usmeri u podizanju svesti i o digitalnom aspektu detinjstva svog deteta i da prihvate da danas i bezbednost na internetu i pravilno korišćenje mobilnog telefona i računara moraju biti deo pedagoško-vaspitnih metoda svake porodice,

Edukacija je najbolja prevencija!

DA LI JE EDUKACIJA DOVOLJNA ZA EFIKASNU ZAŠTITU?

 Aktivnosti koje nam je omogućio sajber prostor su mnogobrojne. Internet je postao vitalan za društveni, kulturološki, sociološki, ekonomski razvitak. Prednosti učenja na daljinu, brza međukontinenantalnu komunikaciju, efektivno poslovanje putem Interneta i razvoj državne ekonomije, otvaranje novih radnih mesta uz razvoj IT sektora, su svakako veliki benefiti, kao I činjenica da se u roku od samo nekoliko sekundi klikom na tastaturi mogu dobiti sve informacije koje su nam u trenutku potrebne, olakšali su funkcionisanje društva.

Svet je umreženiji i povezaniji nego ikada, jer Internet je nadnacionalan – u sajber prostoru ne postoje granice, bar ne one fizičke. Internet je promenio načine na koje preduzeća posluju, vlade funkcionišu, ljudi žive, mladi razmišljaju. ‘’Mreža svih mreža’’ je trebala da nam osigura bolju, mirniju budućnost. Međutim, u stvarnosti to nije tako.

Digitalna tehnologija prožela je svakodnevicu ljudi širom planete, a digitalni mediji postali su sveprisutni, najrasprostranjeniji i najmoćniji mediji. Upotreba digitalnih platformi – odnosno popularnih socijalnih mreža (Twitter, Facebook, Instagram, SnapChat…) obuhvata sve veći broj ljudi, kao i sve mlađe korisnike. Prema raspoloživim podacima, među korisnicima Interneta, na globalnom nivou, nalazi se približno jedna trećina onih koji su mlađi od 18 godina.

Činjenica je da sve više živimo dva paralelna života – jedan stvaran, realan a drugi virtuelni. Društvene mreže su postale značajan deo života ljudi, naručito mladih.

Postoji mnogo pozitivnih aspekata društenih mreža – održavanje komunikacije sa ljudima koji ne žive u našoj blizini, sa prijateljima koji žive u inostranstvu, mogućnost dobijanja odnosno razmena informacija u kratkom roku, promocija, mogućnost zarade. Po nekim istraživanjima, mladi razvijaju komunikacione veštine i unapređuju znanje engleskog jezika što su benefiti.

Sa druge strane, postoji veliki broj negativnih strana koje moramo uzeti u obzir kada pričamo o društvenim mrežama a koje targetiraju naručito mlade. Sve rašireniji oblici sajber kriminalnih aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, zatim dečija pedofilija, sajber bullying odnosno sajber maltretiranje, vršnjačko nasilje i vređanje, su samo neke od negativnih aktivnosti.  Kao što sa uzrastom raste učestalost aktivnog korišćenja Interneta,  digitalnih uređaja i učestalost rizičnog ponašanja, tako raste i učestalost digitalnog nasilja i broj učenika koji su u njega uključeni.

Zato je Cyber Atis tu – da zajedničkim radom kroz edukaciju i radionice sa našim sugrađanima i roditeljima radimo na zaštiti dece i mladih od loših strana Interneta.

Aktivnim pružanjem podrške i saradnjom sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama, kancelarijama za mlade, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim organizacijama u učestvujemo u izgradnji kapaciteta za uspešno sprovođenje edukacije na temu zaštite dece i mladih na Internetu i društvenim mrežama, u borbi protiv vršnjačkog nasilja, borbi protiv trgovine belim robljem i narkotika putem Interneta.

Organizujemo samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama, radionice, seminare, savetovanja, projekate, i slične akcije u cilju opšteg unapređenja znanja iz onlasti informacione bezbednosti dece i mladih u skladu sa zakonom i radimo na podizanju svesti o opasnostima na Internetu.

Neinformisanost i neznanje više nisu i ne mogu biti izgovor!

KOME SU NAMENJENA PREDAVANJA?

Cilj projekta je promovisanje sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali paralelno i pomoć njihovim roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža. Takođe, cilj nije da se roditelji i deca zastrše već da uoče prednosti osnovne IT pismenost, značaj razvijanja poverenja, ali i da prepoznaju problem i način kako da ga reše.

Program ‘’Cyber Atis’’ namenjen je promovisanju kulture ponašanja i bezbednosti dece na Internetu.

Naša delatnost je organizovanje prezentacija, tribina, predavanja i to:

  1. Deci, roditeljima, i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama
  2. Saradnja sa gradovima, lokalnim samoupravama i zajednicama u cilju organizacije i održavanja predavanja
  3. U školama sa različitim edukativnim sadržajem,
  4. U društveno odgovornim državnim preduzećima, firmama, korporacijama
  5. Specijalizovana predavanja za sportska društva i sportske klubove
  6. Saradnja sa kampovima za decu i mlade
  7. Iniciranje i učestvovanje u različitim projektima

*Moguće je organizovanje individualnih i porodičnih konsultacija